Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, producten en diensten, en op alle overeenkomsten met BV jrt, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van BV jrt. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in dertig dagen na bekendmaking ervan op de website van BV jrt (www.lobkeymonster.be) en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de dertigste dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van BV jrt zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Alle aanbiedingen en offertes van BV jrt blijven geldig tot dertig dagen na datum van opstelling, daarna hebben zij louter een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

2.2. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de klant de offerte deze ongewijzigd binnen de dertig dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar BV jrt. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant en BV jrt aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

2.3. De overeenkomst dient een duidelijke projectbeschrijving te bevatten en deze wordt aanvaard bij het ondertekenen van de overeenkomst. Zie Artikel 4. Meerwerk, wijzigingen en aanvullingen op de werkzaamheden.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 euro en zolang de werkzaamheden door BV jrt nog niet zijn aangevat.

3.2. Wanneer BV jrt, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft BV jrt het recht om het contract te annuleren door ondertekende schriftelijke mededeling aan de klant met de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Meerwerk, wijzigingen en aanvullingen op de werkzaamheden

4.1. Indien er met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden en diensten van BV jrt. De klant aanvaardt dan ook bij ondertekening van de overeenkomst de daarin beschreven werkzaamheden. Eventuele en alle wijzigingen/afwijkingen/aanvullingen op de overeengekomen werkzaamheden tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.
Volgende omstandigheden zijn voorbeelden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
Uitbreiding/wijziging/afwijking van eisen en wensen of ontwerp of ontwikkeling, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd.

  • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan BV jrt kenbaar zijn gemaakt.
  • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door BV jrt in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop BV jrt weinig of geen invloed kan uitoefenen.
  • Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. Oplevering

5.1. De datum van oplevering en meegedeelde termijnen zijn slechts informatief en worden slechts als aanwijzing opgegeven en binden BV jrt niet. Overschrijding van de datum van oplevering en de termijnen geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, kan deze termijn verlengd worden indien de klant in gebreke blijft om tijdig gevraagde en benodigde informatie, documenten, originelen of beelden over te maken en de verbeterde/aangepaste proeven te aanvaarden.

Artikel 6. Risico

6.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant die zich inzake de lopende overeenkomst bij BV jrt bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

7.1. Tenzij anders overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar op het rekeningnummer van BV jrt, ten laatste dertig dagen na verzending van de factuur. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan BV jrt kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

7.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen vijf werkdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door BV jrt, is de klant aan BV jrt een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt BV jrt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door BV jrt gemaakte creaties niet gebruiken.

7.3. Totdat de klant de volledig som van het contract betaald heeft, behoudt BV jrt het volledige (intellectuele) eigendomsrecht op de ontwerpen van alle ontwikkelde producten of diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

7.4. Projecten, producten en diensten die in pauze zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

7.5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn verklaart de klant expliciet dat BV jrt gerechtigd is de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. Dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enigerlei schadevergoeding. In dit geval zal BV jrt de klant hiervan op de hoogte stellen.
Verder is BV jrt gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. BV jrt verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van BV jrt zijn middelenverbintenissen. BV jrt is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een concept, site of applicatie voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. Voor websites en applicaties voorzien we ook een garantieperiode van 8 weken na test oplevering, voor het verwerken van technische bugs. De test oplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 8 weken definitief.

8.2. BV jrt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. BV jrt zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van BV jrt of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van BV jrt met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van BV jrt. De totale aansprakelijkheid van BV jrt, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan BV jrt werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. De klant vrijwaart BV jrt voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt BV jrt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. BV jrt kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto's of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

8.6. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

8.7. BV jrt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door BV jrt ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door BV jrt zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers van de website. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. BV jrt is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. BV jrt is ook niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. BV jrt oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door BV jrt ontwikkelde sites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door BV jrt gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 6.4). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door BV jrt werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. BV jrt verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van BV jrt te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal BV jrt onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van BV jrt waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt BV jrt samen met enkele gespecialiseerde hostingpartners. Beschrijvingen van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opgenomen in de Service Level Agreements (SLAs) van deze hostingpartners en via hen raad te plegen. Deze SLAs kunnen worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartners.

10.2. De hostingdiensten worden door BV jrt aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan BV jrt over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

10.3. Indien de klant een eigen hostingpartner wenst te gebruiken, is dit volstrekt mogelijk. In dit geval is de klant zelf verantwoordelijk voor alles betreffende de hosting en de betaling aan de hostingpartner.

10.4. BV jrt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid van de hosting of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.

Artikel 11. Domeinnaam

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via BV jrt, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. BV jrt staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan BV jrt. Deze beheersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Onderhoudscontract

12.1. Na de contractuele garantieperiode van 8 weken kan vrijblijvend door de klant beslist worden om verder te werken onder een onderhoudscontract/servicecontract. Dergelijk onderhoudscontract laat BV jrt toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is telkens 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de vijf dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft BV jrt het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij het vroegtijdig beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door BV jrt verleende diensten betalen, alsook de kosten die BV jrt moet maken als gevolg van deze vroegtijdige beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag dat BV jrt nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor BV jrt. Bovendien behoudt BV jrt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Elke partij aanvaardt om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover BV jrt geen controle heeft, bevrijden BV jrt, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 15. Nietigheid

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen BV jrt en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van BV jrt. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

17.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server of e-mail marketing accounts van BV jrt, heeft BV jrt de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

17.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt BV jrt persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde klantenbeheer, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 18. De creatie van ontwerpen, huisstijlen, merken en merktekens

18.1. BV jrt kan niet instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

18.2. Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

Artikel 19. Geheimhoudingsplicht

19.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 20. Referentie

20.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door BV jrt voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het (online) referentie portfolio van BV jrt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 21. Gebruikersvoorwaarden

21.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

21.2. De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV jrt niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

21.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn login gegevens, toegangscodes, e-mailadressen, etc.

21.4. Het BV jrt netwerk, gehuurde infrastructuur en de voorziene diensten en producten mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale materialen en/of software. Als BV jrt dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie en de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Tevens zullen de bevoegde instanties onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

21.5. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, etc. zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van BV jrt, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit. In geval de klant materiaal op de door BV jrt ontwikkelde website/applicatie plaatst of aan BV jrt aanlevert met het doel dit op de website/applicatie te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, etc.).